Reklamačný poriadok IMT, spol. s r.o.

Reklamácie

 

Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za chyby dodaného tovaru (kvalitatívne a/ alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo nahlásením do Zákazníckeho centra spoločnosti IMT.

Reklamácia na zjavné chyby (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 07 kalendárnych dní od dodania tovaru. Reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky alebo číslo zákazníka, objednávacie číslo výrobku podľa katalógu, chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácie kvalitatívnych chýb tovaru.

V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.

V prípade akceptovania reklamácie na zjavné kvalitatívne chyby bude pri prvej príležitosti chybný tovar nahradený tovarom spĺňajúcim požiadavky kupujúceho.

Reklamácie na skryté chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru musia byť vykonané písomnou formou alebo nahlásením do Zákazníckeho centra spoločnosti IMT.

Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade opravy je zákazník povinný prevziať opravený produkt.

 

Vrátenie tovaru

 

Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť omylom objednaný tovar avšak na vlastné náklady kupujúceho za predpokladu, že tovar bude vrátený nepoškodený, v pôvodnom stave a nepoškodenom pôvodnom obale.

Pri splnení uvedených podmienok spoločnosť IMT tovar prevezme späť a vystaví kupujúcemu dobropis. Fyzické vrátenie tovaru prebehne po nahlásení vrátenia tovaru písomnou formou alebo telefonicky do Zákazníckeho centra spoločnosti IMT.

Záručná doba

 

Na všetky produkty predávané spoločnosťou IMT s výnimkou produktov podliehajúcich bežnému opotrebeniu bežným používaním, poskytujeme záruku na tovar v dĺžke trvania ako je určené všeobecnými zákonnými predpismi.  

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi spoločnosťou IMT a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a spoločnosťou IMT budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok  nadobudol platnosť a účinnosť od 01.07. 2017.

 

 

 

V Komárne, dňa 01.07.2017

Copyright © 2004-2024 IMT, spol. s r.o., All rights reserved. WEB Design & development: GLS WEB Design

Po registrácii získate zľavy na vybrané tovarové skupiny, ktoré sa Vám zobrazia až po prihlásení.