Všeobecné obchodné podmienky IMT, spol. s r.o.

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach, prípadne s telefonickou podporou operátora na linke 035/7900020

(po-pia: 08:30–15:00) alebo vo výstavnej sieni tovarov v sídle spoločnosti.

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, IČ DPH a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 

Dodanie tovaru, cena za doručenie, platobné podmienky, prebratie tovaru

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00–15:00, väčšinou v deň potvrdenia objednávky alebo do nasledujúcich 1-2 pracovných dní.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca (väčšinou UPS), dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

Cena za doručenie tovaru kuriérskou službou v rámci Slovenskej republiky(SR) (väčšinou UPS) je stanovená na fixnú hodnotu 3,00 Euro bez DPH(t.j. 3,60 s DPH 20%), a v prípade zasielania tovaru na dobierku do celkovej hodtoty 250,- Euro bez DPH(t.j. 300,-Euro s DPH 20%) sa účtuje plus 1,00 Euro bez DPH (t.j.1,20 Euro s DPH 20%).
V prípade objednávky nad 100,- Euro bez DPH cenu za doručenie tovaru kuriérskou službou už neúčtujeme, avšak  vyššie uvedenú cenu za dobierku  neúčtujeme až pri objednávke vo výške nad 250,- Euro bez DPH ( t.j.300,00 Euro s DPH 20%) .  To znamená, že za doručenie tovaru kuriérskou službou na dobierku v prípade výšky objednávky v rozmedzí  120,- až 300,- Euro s DPH 20%  zaplatíte už len 1,20 Euro s DPH.

Cena prepravy do okolitých krajín ako sú CZ, HU, PL sú  približne dvojnásobné. 
 V prípade objednávky s požadovaným doručením mimo SR(napr. CZ, HU,PL,...)  bude  cena za prepravu  navýšená po telefonickom odsúhlasení so zákazníkom úmerne vzhľadom k  zvýšeným nákladom za prepravu do danej krajiny.  Predmetná zvýšená cena za prepravu tovaru mimo  SR bude upravená  tiež v potvrdení objednávky s odôvodnením v poznámke pre odberateľa.


Platobné podmienky si zákazník vyberie sám z ponúknutých možností  pred záväzným odoslaním objednávky cez náš E-shop. Prvý najrýchlejší a najjednoduchší spôsob dodania tovaru pre stálych zákazníkov je zaslanie objednaného tovaru spolu s Daňovým dokladom s dohodnutou splatnosťou, alebo na dobierku, kde za cenu tovaru zákazník zaplatí v hotovosti do rúk kuriérovi pri odovzdaní balíka s dodaným tovarom.
          Ak si zákazník vyberie možnosť platby predom(lacnejší spôsob doručenia) alebo hotovostný vklad na účet dodávateľa (bankový poplatok za vklad však často môže byť vyšší ako cena za dobierku), potom dodávateľ čaká na platbu za objednaný tovar, kde zákazník je povinný celkovú sumu - platbu zrealizovať na účet dodávateľa  najneskôr do 05 pracovných dní, inak dodávateľ zruší objednávku odberateľa, aby sa tovar neblokoval pre následný predaj. 
Číslo účtu na zrealizovanie platby je uvedené na potvrdení objednávky a ako variabilný symbol ste povinný použiť číslo objednávky.
Bankové spojenie nájdete tiež v kontaktných informáciách.


Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Originál Daňového dokladu s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci zabalený v balíku č.1(ak je balíkov viac), prípadne jeho kópiu e-mailom ak o to zákazník požiada a to najneskôr do 03 dní od doručenia tovaru.

 

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho e-mailom a odošlite vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (Stiahnuť formulár na odstúpenie),v ktorom mu písomne prehlásite, že od zmluvy odstupujete v zmysle vyššie uvedeného zákona s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení ste povinný  tovar zaslať späť nepoškodený vrátane originálneho obalu, dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Cena je vždy potvrdená v upresnení objednávky e-mailom.

Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka...).
Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii "Môj účet" a podsekcii "Môj newsletter".

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.imt.sk.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.07.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 Právna doložka spoločnosti IMT, spol. s r.o.


Pre spoločnosť IMT, spol. s r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený i na ochranu ich osobných údajov.Ochrana osobných údajov


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Spoločnosť IMT, spol. s r.o. všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnost IMT, spol. s r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. S cieľom ďalšieho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v obchodom styku a informácií svojim zákazníkom môžu byť telefonické hovory Spoločnosťou IMT, spol. s r.o., s predchádzajúcim súhlasom svojich zákazníkov, nahrávané. Nahrávky telefonických hovorov nebudú sprístupnené tretím osobám a v prípade pochybností a nezrovnalostí pri realizovaní objednávok alebo reklamácii zákazníka budú zaznamenané údaje smerodajné. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serverech v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.Copyright


Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti IMT, spol. s r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyzobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.Zodpovednosť


Spoločnosť IMT, spol. s r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť IMT, spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť IMT, spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť IMT, spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti IMT, spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti IMT, spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

 

Copyright © 2004-2018 IMT spol. s r.o., All rights reserved. WEB Design & development: GLS WEB Design

Po registrácii získate zľavy na vybrané tovarové skupiny, ktoré sa Vám zobrazia až po prihlásení.